Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP- GEF SGP) đang kêu gọi đề xuất ý tưởng dự án, Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định thông báo đến các Hội thành viên Liên hiệp Hội, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham gia. Hạn nộp ý tưởng dự án là ngày 25/10/2019 (ngày gửi được tính theo dấu bưu điện).

Thông tin cụ thể như sau:

Chương trình tài trợ các dự án nhỏ

Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP- GEF SGP)

Với việc thông qua các mục tiêu của Công ước đa dạng sinh học (CBD) 2020 Aichi năm 2010, sự chú ý đã tập trung vào việc công nhận và hỗ trợ vai trò quan trọng của người dân bản địa và cộng đồng địa phương (IPLCs) trong việc bảo tồn đa dạng sinh học ngoài khuôn khổ các khu bảo tồn được chính phủ quản lý và chính thức công bố bằng văn bản. Để đạt được mục đích này, Sáng kiến Toàn cầu Hỗ trợ Người bản địa và Lãnh thổ/Khu vực được Cộng đồng Bảo tồn (ICCA-GSI) được thành lập vào năm 2014 nhằm mở rộng sự đa dạng và chất lượng của các loại hình quản trị và các khu bảo tồn (PA và CA) có đóng góp cho các mục tiêu của CBD Aichi.

ICCA-GSI là sáng kiến đa đối tác được Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của UNDP-GEF cung cấp tại 26 quốc gia, với khoản tài trợ 16,3 triệu đô la do Chính phủ Đức cấp, thông qua Sáng kiến khí hậu quốc tế (IKI) thuộc Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU). Các đối tác chính bao gồm Công ước đa dạng sinh học (CBD), Hiệp hội ICCA toàn cầu, Chương trình toàn cầu của IUCN về các khu bảo tồn (IUCN GPAP) và Trung tâm giám sát bảo tồn thế giới của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP WCMC).

Mục đích

Mục đích chính của ICCA-GSI là cải thiện sự công nhận, hỗ trợ và hiệu quả tổng thể của người dân bản địa và các lãnh thổ/khu vực được cộng đồng bảo tồn (ICCA) trong việc bảo tồn đa dạng sinh học thông qua sinh kế bền vững và tự củng cố các ICCA. Công việc của ICCA-GSI tập trung vào Mục tiêu Aichi 11 (tăng độ che phủ các khu bảo tồn), Mục tiêu Aichi 14 (bảo vệ các hệ sinh thái và tăng hiệu quả của các dịch vụ đó), và Mục tiêu Aichi 18 (giữ gìn kiến thức truyền thống) thông qua:

i.   Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hành động và trình diễn dựa vào cộng đồng ICCA để tự củng cố dẫn đến việc bảo vệ hệ sinh thái, trao quyền hợp pháp, sinh kế bền vững và giảm nghèo.

ii.   Luật pháp, chính sách và các hình thức hỗ trợ khác ở cấp quốc gia để tăng cường công nhận và bảo tồn ICCA, bao gồm đánh giá công tác quản trị các khu bảo tồn; và

iii.   Thiết lập mạng lưới toàn cầu và khu vực, kiến thức sản xuất và hỗ trợ trao đổi sáng kiến giữa các CSO trong nước.

 

Chương trình tài trợ các dự án nhỏ

Nhận thức được vai trò quan trọng của hộ gia đình và cộng đồng góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển của LHQ (UNDP) khởi xướng Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP) vào năm 1992. GEF SGP tài trợ cho các tổ chức cộng đồng (CBO) và các tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO) trên cơ sở áp dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương để giải quyết những vấn đề môi trường của địa phương trong các lĩnh vực trọng tâm của GEF.

 

Tiền đề cho hoạt động của GEF SGP là người dân sẽ có đủ khả năng bảo vệ môi trường khi họ hành động có tổ chức, có biện pháp kiểm soát việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, được cung cấp những kiến thức và thông tin cần thiết và nhận thức được rằng cuộc sống kinh tế và xã hội của họ tuỳ thuộc vào quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, GEF SGP không đơn giản chỉ là một chương trình tài trợ cho những dự án nhỏ nhằm nâng cao chất lượng môi trường ở địa phương. Thông qua việc nâng cao nhận thức của quần chúng, xây dựng quan hệ đối tác và tăng cường đối thoại về các vấn đề chính sách, GEF SGP nhằm mục đích xây dựng môi trường thuận lợi trong phạm vi từng nước để góp phần phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.  

GEF SGP Việt Nam (SGP) triển khai từ năm 1999. Hầu hết các dự án thuộc các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), giảm thiểu và thích ứng với BĐKH, và ngăn ngừa THĐ&HMH. Hầu hết các dự án có mục tiêu xây dựng mô hình trình diễn thử nghiệm các chiến lược, các kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên dựa trên phương pháp tiếp cận cộng đồng. Với nguồn lực nhỏ (50.000USD/dự án), nhưng kết quả của các dự án SGP đã có sức lan toả lớn, trong đó có nhiều dự án đã được nhân rộng với nguồn lực của các nhà tài trợ khác cũng như của các chương trình của chính phủ.

Việc thực hiện các dự án, SGP góp phần đáng kể xây dựng năng lực và tăng cường uy tín của các tổ chức xã hội dân sự. Qua 20 năm triển khai, SGP là một trong số rất ít chương trình tài trợ hiệu quả ở Việt Nam trong việc hỗ trợ cho các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng nguồn lực để thực hiện các dự án/hoạt động cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững dựa vào quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên,đặc biệt, với cơ chế tài trợ nhanh chóng, thân thiện, công khai và minh bạch.  Tính đến nay, SGP đã tài trợ khoảng 150 dự án, thực hiện trên 40 tỉnh trên khắp cả nước.

Các mục tiêu chính của GEF/SGP

-   Thực hiện trong phạm vi cộng đồng các chiến lược và kỹ thuật góp phần bảo vệ môi trường toàn cầu nếu các chiến lược và kỹ thuật này được nhân rộng theo thời gian;

-   Rút ra những bài học từ thực tế hoạt động tại địa phương, hỗ trợ cho việc truyền bá những chiến lược hay sáng kiến thành công trên diện rộng thông qua các CBO, NGO, chính phủ, các cơ quan viện trợ phát triển, GEF và các cơ quan/tổ chức liên quan khác; và

-   Xây dựng quan hệ đối tác và hệ thống của các đối tượng tham gia và thụ hưởng tại địa phương nhằm hỗ trợ và tăng cường năng lực của cộng đồng, các CBO và NGO địa phương để góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và thúc đẩy qúa trình phát triển bền vững.

Các lĩnh vực trọng tâm của GEF/SGP

SGP tài trợ cho các dự án và hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), biến đổi khí hậu (BĐKH), thoái hoá đất và hoang mạc hóa (THĐ & HMH), các vùng nước quốc tế.

Ý tưởng dự án theo các định hướng ưu tiên sau:

• Lĩnh vực: Bảo tồn đa dạng sinh học

  • Bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển/ven biển và đất liền thông qua các tiếp cận cộng đồng và phát triển sinh kế bền vững.
  • Thúc đẩy tiến trình thể chế hóa và hoàn thiện mô hình quản lý các khu bảo tồn cấp cộng đồng duy trì các giá trị đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, gìn giữ kiến thức bản địa và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương.

 

• Khu vực địa lý ưu tiên: Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng

• Kinh phí tài trợ: không quá 50.000 USD (tuỳ theo vấn đề ưu tiên và qui mô dự án)

• Đối tượng tiếp nhận tài trợ: các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng (quần chúng) của Việt Nam

• Các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng, ưu tiên cộng đồng dân nghèo, dân tộc thiểu số, các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương trước tác động của BĐKH (phụ nữ, trẻ em, người tàn tật và thanh niên).

Tăng cường tác động của SGP ở cấp quốc gia và địa phương thông qua:

•         Thử nghiệm các ý tưởng/chiến lược, cách tiếp cận sáng tạo, và nhân rộng, nâng cấp các mô hình thành công, các điển hình.

•         Quản lý tri thức (đúc kết và phổ biến bài học kinh nghiệm và những điển hình, thành công).

•         Tăng cường hoạt động vận động chính sách. Giới thiệu các dự án thành công cho các trường hợp nghiên cứu điển hình của các dự án lớn trong việc xây dựng và điều chỉnh chính sách.

•         Phát triển năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), các mạng lưới của các tổ chức XHDS ở Việt Nam. Tăng cường vai trò và đóng góp của các các tổ chức và mạng lưới XHDS trong quá trình hoạch định chính sách.

•         Truyền thông, quảng bá về kết quả và vận động cho SGP là một cơ chế tài trợ phù hợp và hiệu quả cho các tổ chức XHDS ở Việt Nam – tính bền vững của SGP tại Việt Nam.

•         Lồng ghép, liên kết với các dự án lớn của chính phủ (các chương trình môi trường và phát triển bền vững của quốc gia và địa phương trong các lĩnh vực ĐDSH, BĐKH, THĐ&HMH, và các vùng nước quốc tế) và của các tổ chức quốc tế, chú trọng các dự án lớn và trung bình của GEF, của UN/DP Việt Nam.

Thủ tục xét duyệt ý tưởng/đề nghị dự án

- Tổ chức xin tài trợ viết ý tưởng dự án (theo mẫu qui định) và nộp cho GEF SGP.

- Điều phối viên (ĐPV) xem xét, sàng lọc và đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia GEF SGP (BCĐQG) phê duyệt ý tưởng dự án.

- Tổ chức xin tài trợ có ý tưởng dự án được GEF SGP chấp thuận nộp đơn xin kinh phí tài trợ xây dựng dự án trong trường hợp có nhu cầu. GEF SGP cung cấp kinh phí cho hoạt động khảo sát và xây dựng dự án. 

- ĐPV xem xét và phê duyệt đơn xin tài trợ kinh phí xây dựng dự án.

- Tổ chức xin tài trợ có ý tưởng dự án được GEF SGP chấp thuận xây dựng và viết Đề nghị dự án (theo mẫu qui định).

- Tổ chức xin tài trợ trình Đề nghị dự án cho ĐPV sàng lọc:

-  Đề nghị dự án có thể được ĐPV chấp thuận và trình cho BCĐQG xem xét và chọn lọc.

-  Đề nghị dự án có thể được trả lại để tổ chức xin tài trợ bổ xung theo góp ý của ĐPV và trình lại để BCĐQG xem xét và chọn lọc.

-  Các đề nghị dự án ĐPV thông qua sẽ được trình cho BCĐQG xem xét và chọn lọc:

-  BCĐQG có thể chấp thuận đề nghị dự án.

-  BCĐQG có thể yêu cầu tổ chức xin tài trợ bổ xung và trình lại để BCĐQG xem xét và chọn lọc.

- BCĐQG có thể không chấp thuận đề nghị dự án.

- Các đề nghị dự án được BCĐQG chấp thuận sẽ được đệ trình cho UNDP Việt Nam xem xét và thông qua.

-  Các đề nghị dự án được UNDP Việt Nam thông qua sẽ trình lên Bộ phận điều phối chương trình GEF SGP tại New York (CPMT) và Văn phòng dịch vụ dự án LHQ (UNOPS) đề nghị cấp kinh phí.

-  Các đề nghị dự án được CPMT và UNOPS chấp nhận sẽ tham gia vào GEF SGP tại Việt Nam.

 

Ý tưởng dự án gửi về cho chương trình theo địa chỉ:

Chương trình UNDP- GEF SGP Việt Nam 

Địa chỉ:           Toà nhà Xanh Liên Hợp quốc

304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Email: gef-sgp-vietnam@undp.org

Trang tin điện tử: http://www.vn.undp.org/

Hạn nộp ý tưởng dự án là ngày 25/10/2019 (ngày gửi được tính theo dấu bưu điện).


KT  (Cập nhật ngày 09-10-2019)    Các tin liên quan:
  Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực Nam và Đông Nam Á về công bố khoa học (08-10-2019)
  Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác: Ðộng lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi người trẻ (03-09-2019)
  VietNam Startup Day 2019: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp Việt Nam (23-08-2019)
  Dấu mốc ấn tượng 2019: Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam (18-08-2019)
  Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (26-07-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
17
  Số lượt truy cập:
2130939
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội