Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Thực hiện Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định; Công văn số 1059/HD- SNV ngày 9 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Thường trực Liên hiệp Hội đã chủ động xây dựng và sớm ban hành Kế hoạch số: 138/KH-LHH ngày 21/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2020 để triển khai đến các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc; theo đó Hội nghị Điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm 2020. Liên hiệp Hội cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đang triển khai đúng tiến độ.

Về mục đích, yêu cầu

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020) của hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới; Biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của Liên hiệp Hội và các Hội, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội,  nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng để mọi người cùng học tập.

Những nội dung cần tập trung chỉ đạo và thực hiện từ nay đến Hội nghị Điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội

- Tiếp tục phát động và thực hiện đợt thi đua sâu rộng, sôi nổi, thiết thực trong hệ thống Liên hiệp Hội gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2015 – 2020; Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là: Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, mục tiêucủa Đại hội Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2018- 2023, các hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu… Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Cơ quan thường trực Liên hiệp Hội, các Hội, đơn vị trực thuộc có biện pháp tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, lập thành tích thiết thực góp phần tích cực, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc 3 khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019 - 2020.

- Tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng để biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, người lao động giỏi, lao động sáng tạo...tại đơn vị mình, tạo khí thế sôi nổi chào mừng Hội nghị Điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định  lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

          - Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống thực sự là động lực mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

-Trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, chú trọng việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới thật sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.

Tiến độ và tổ chức thực hiện

- Xây dựng Kế hoạch  tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội (Văn phòng Liên hiệp Hội, thời gian trước ngày 25/8/2019).

 - Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua (2015-2020), phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm đến theo hướng dẫn của Kế hoạch (Văn phòng Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc). Báo cáo của các đơn vị gửi về Liên hiệp Hội trước ngày 15/4/2020.

 - Báo cáo tham luận hoặc báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình. Các Hội, đơn vị thực thuộc bình chọn tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị tổ chức phát động, đồng thời gửi báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về Liên hiệp Hội để tổng hợp, xem xét, tôn vinh, có các hình thức khen thưởng phù hợp. Thời gian gửi báo cáo thành tích, danh sách tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và đại biểu đơn vị tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội  trước ngày 15/4/2020.

 

- Từ nay đến hết quí II năm 2019, Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc có kế hoạch tuyên truyền vận động cơ quan, đoàn thể, hội viên, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký thực hiện những công trình hoặc việc làm thiết thực để chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định  lần thứ VII. Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước. Kịp thời đưa tin trên Bản tin, Website… của đơn vị để giới thiệu các mô hình mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua tiêu biểu…

 Phát động phong trào thi đua và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Liên hiệp Hội tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2020là hoạt động thiết thực củaLiên hiệp Hội Bình Định nói riêng và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nói chungnhằmkhơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như  nhiệm vụ, mục tiêucủa Đại hội Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2018- 2023 đề ra.

                                                          


KT  (Cập nhật ngày 30-08-2019)    Các tin liên quan:
  Trao thưởng cho 38 giải pháp đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI (29-08-2019)
  Tập huấn nâng cao chất lượng bản tin và trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội (28-08-2019)
  Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019): 36 giải pháp đoạt giải (19-08-2019)
  Hội thảo “Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2020 sẽ tổ chức tại Bình Định (16-08-2019)
  Vai trò của đội ngũ trí thực trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (08-08-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
42
  Số lượt truy cập:
2068237
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội