Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT BÌNH ĐỊNH LẦN V (2018-2023)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Đã 50 năm, kể từ ngày bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố đến nay, những giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời đại. Đây là Di chúc của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng, một chiến sĩ cộng sản suốt đời yêu thương, trân trọng con người, phấn đấu hy sinh vì tự do, hạnh phúc của con người.Những giá trị đó còn mãi tới hôm nay và mai sau.

ảnh: Tọa đàm khoa học: Bình Định 50 năm thực hiện Di chúc Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức ngày 17/5/2019

1.Năm 2019, đặc biệt trong đợt cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, cả nước và tỉnh ta có nhiều hoạt động thiết thực kỷniệm 50 năm (1969-2019)thực hiệnBản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịpmỗi chúng tamột lần nữa đọc lại, tìm hiểu, nghiền ngẫm “những lời dặn” “những di nguyện” mà Người đã dành bốn năm cuối của cuộc đời suy tư, trăn trở để rồi cô đặc vào bản Di chúc với tất cả tình cảm, trí tuệ và nhân cách của Người.

Qua 50 năm, toàn Đảng, toàn dân, tòan quântathựchiện Di chúc của Bác,càng làm sáng ngời những giá trị lýluận và thực tiễn của một văn kiện bất hủ, được viết ra từ một trái tim và trí tuệ lớn.Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Di chúc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

2.Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến 07 nội dung chính: Trước hết,nói về Đảng, đây là vấn đề Người trăn trở trong suốt cuộc đời hoạt động của mình. Bác nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Thứ hai là, Bác nói về đoàn viên, thanh niên, đội hậu bị của Đảng, người chủ tương lai của đất nước, phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, đào tạo họ thành những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Thứ ba là, về nhân dân lao động, Bác cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Thứ tư là, Bác dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Thứ năm là, về phong trào cộng sản thế giới, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình. Thứ sáu là, nói về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

3. 50 năm đã qua từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 173-CT/TW ngày 29/9/1969 về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”, Đảng bộ và nhân dân Bình Định đã tích cực triển khai và thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả đáng quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương nói riêng ngày càng được củng cố vững chắc hơn, kinh tế, văn hóa, xã hội có sự phát triển vượt bậc, diện mạo nông thôn ngày khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo; quốc phòng an ninh luôn được giữ vững; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường,..Xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

4.Bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế,văn hóa xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng thống chính trị..nhưng cũng còn một số hạn chế nhất định: Sự chuyển biến về nhận thức và hành động của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa thật sự đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác còn ít; vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy chưa thể hiện rõ; gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tính thuyết phục chưa cao, chưa tạo được sự lan toả nhiều.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế và quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới; trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, dơn vị trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi và khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, thống nhất hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo bồi dưỡng cho các thế hệ cách mạng tiếp theo.

Hai là,tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chú trọng thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Ba là, thực hiện thường xuyên, thực chất và rõ nét vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, “học đi đôi với làm” theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm  nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bốn là,tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 gắn Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện các cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác, các gương điển hình tiêu biểu để tạo sự lan toả rộng rãi trong toàn xã hội; đồng thời có giải pháp giáo dục, uốn nắn những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có biểu hiện nhận thức chưa đúng, thiếu tích cực.

Bài và ảnh: Hiếu Thảo


Thảo Nhi  (Cập nhật ngày 24-05-2019)    Các tin liên quan:
  Còn mãi những ký ức hào hùng (07-05-2019)
  Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 : phát triển kinh tế số và khởi nghiệp sáng tạo (02-05-2019)
  Tập đoàn FPT: Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tăng hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp (22-04-2019)
  VECCA tổ chức hội thảo tại Hà Nội (27-03-2019)
  Hội Nghề cá yêu cầu Trung Quốc bồi thường vì gây chìm tàu ngư dân ở Hoàng Sa (27-03-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
39
  Số lượt truy cập:
2001704
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội