Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Đó là chủ đề được lựa chọn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Kế hoạch 15-KH/TU của Tỉnh ủy.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng

Mục đíchcủa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2019 là xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

 Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2019 gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”;“Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

 Hình thức, biện pháp tuyên truyền các nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).Sau quán triệt, học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tăng cường tuyên truyền những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhất là, tập trung tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề năm 2019. Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên bằng mọi cách tăng cường giới thiệu, phổ biến về nội dung chuyên đề 2019 trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, thông tin thời sự… 

Nhiệm vụ, giải pháp: cụ thể, thiết thực

Cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức quán triệt nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2019, gắn với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh trong việcxây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi, đảng bộ trong tỉnh thực hiện những nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU, ngày 04/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Khung tiêu chí nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, ít nhất mỗi quý một lần. Từng chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2019 định kỳ, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân trong triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thi đua.

Các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2019 với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề 2019 với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Đảng viên cam kết làm theo

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCHTW (khóa XII) về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.Qua đó, từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Các cấp ủy Đảng cần xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyên đề năm 2019 ở các chi, đảng bộ trực thuộc.tổ chức sơ kết;biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

N.H.H


VK  (Cập nhật ngày 22-02-2019)    Các tin liên quan:
  Sai phạm của Chu Hảo (07-11-2018)
  Qua hơn 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: LAN TỎA NHIỀU CÁCH LÀM HAY (04-10-2018)
  SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC LÀ YÊU CẦU CẤP THIẾT CỦA MỖI TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN (05-09-2017)
  Kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27- 7: Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (13-07-2017)
  Video Những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (12-07-2017)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
10
  Số lượt truy cập:
2188540
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội