Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT BÌNH ĐỊNH LẦN V (2018-2023)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần quý báu mà ngày nay mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu học tập và làm theo để đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công.

Chủ đề hôm nay chúng ta nghiên cứu học tập và làm theo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là một tác phẩm để đời. Những nội dung của tác phẩm này giờ đây vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đi sâu nghiên cứu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm những nội dung cơ bản: Phê bình và sửa chữa, Mấy điều kinh nghiệm, Tư cách và đạo đức cách mạng, Vấn đề cán bộ, Cách lãnh đạo và Chống thói ba hoa.

Phần nội dung “Phê bình và sửa chữa”, tác phẩm đã nêu rõ những thành tựu của Đảng khi lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, còn hiện nay trong điều kiện mới, trong hòa bình, Đảng đã trở thành đảng cầm quyền có nhiệm vụ lãnh đạo toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước thì nhất thiết phải “sửa đổi lối làm việc”. Cán bộ, đảng viên cần kiên quyết khắc phục 3 loại khuyết điểm chính đó là bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và bệnh ba hoa. Theo Bác, chỉ khi nào mỗi cán bộ, đảng viên khắc phục được 3 căn bệnh này thì mới có khả năng thực hiện vai trò lãnh đạo nhân dân. Bác đã chỉ ra cách khắc phục các căn bệnh này là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập, phê bình.

Phần nội dung “Mấy điều kinh nghiệm”, Bác đã tổng kết những kinh nghiệm từ thực tế hoạt động, công tác để cán bộ, đảng viên làm tốt công việc của mình. Những kinh nghiệm này đều gắn với yêu cầu khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra ở phần phê bình và sửa chữa. Đặc biệt, Bác đề cao vai trò của cán bộ, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác cũng chỉ ra rằng rất nhiều chính sách của chúng ta thì đúng, nhưng cách làm thì sai. Đặc biệt, Bác cho rằng tất cả các công việc mà Đảng, Chính phủ làm cũng đều là vì nhân dân: “Chính phủ và Đảng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, vì thế, bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.

Bác đã nói rõ “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Mà Đảng phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Bác chỉ rõ những mục tiêu, lý tưởng, và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản; trách nhiệm của người đảng viên, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phân tích các khuyết điểm, thói tật, căn bệnh cụ thể mà cán bộ, đảng viên thường mắc phải và chỉ ra những biện pháp để khắc phục những khuyết điểm này. Bác cho rằng “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ để hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Theo đó, Bác đã phân tích sâu sắc các nội dung cốt lõi trong vấn đề chung về công tác cán bộ; chỉ ra phương hướng, biện pháp mà Đảng, Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. Bác đã tập trung những nội dung để chỉ dẫn về cách lãnh đạo, theo đó, người lãnh đạo chẳng những phải lãnh đạo quần chúng mà cần phải học hỏi quần chúng và giải nghĩa: “Người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên thấu hiểu…Vì vậy, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của quần chúng nhân dân để bổ sung cho kinh nghiệm của mình”. Bác xem thói ba hoa là chứng bệnh giống bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và cho rằng những bệnh đó thường đi với nhau và gây hại như nhau. Do đó, Bác yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khắc phục thói hư, tật xấu này.

Một nội dung nổi bật trongtác phẩm này, đó là Người đã bằng trái tim, khối óc tinh tường và mẫn cảm của mình nhìn thấu suốt những khía cạnh của đời sống, không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. Bác đã cảnh báo những lỗi lầm nặng nề mà đội ngũ cán bộ mắc phải khi Đảng trở thành đảng cầm quyền, đó là: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ và kiêu ngạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lỗi lầm trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung”. Là một nhà lãnh đạo suốt đời vì dân, nỗi lo canh cánh trong lòng Bác chính là nhân dân. Có lẽ vì vậy mà Người đã dự cảm những điều sẽ xảy ra khi Đảng trở thành đảng cầm quyền trên cả nước; khi đó, nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng không được trau dồi về đạo đức, không kịp thời sửa chữa những thói hư tật xấu thì sẽ gây ra tác hại khôn lường. Nhân dân sẽ hứng chịu tác hại khôn lường do đội ngũ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ấy. Bác đã chỉ rõ những loại khuyết điểm chính đó sẽ sinh hàng chục biểu hiện khác như: bệnh quan liêu, bệnh kiêu ngạo, óc địa phương, bệnh xa quần chúng, bệnh ích kỷ…

Để khắc phục những khuyết điểm trên, phương hướng chung cơ bản là phải “sửa đổi lối làm việc của Đảng”; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự sửa đổi, tự sửa chữa khuyết điểm của mình, giữ gìn bản chất cách mạng và mục tiêu, lý tưởng của Đảng là phục vụ nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức giác ngộ chính trị, tinh thần kỷ luật, tác phong quần chúng gần gũi, sâu sát nhân dân. Đồng thời, Đảng và Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương phải tăng cường công tác cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Nội dung cốt lõi trong tác phẩm này, Bác chủ yếu bàn đến việc sửa đổi, mà cụ thể là những đòi hỏi rất khắt khe về phẩm chất, đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là cách của Người đã khéo léo để bắt buộc và đòi hỏi các cán bộ, đảng viên phải có các cách thức để gần gũi dân, để giao tiếp với nhân dân, thấu hiểu nhân dân và mục tiêu cuối cùng chính là vì tự do hạnh phúc của nhân dân.

Nội dung như liều thuốc chữa bệnh trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác đã đề cập một vấn đề rất hệ trọng, rộng lớn, nhưng cũng hết sức cụ thể rõ ràng. Đó là việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng khi Đảng thực hiện vai trò cầm quyền, lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, Đảng phải khắc phục nhiều khuyết điểm, chứng bệnh, thói tật tiêu cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà có thể khi Đảng chưa trở thành đảng cầm quyền nó chưa có điều kiện để bộc lộ rõ. Tất cả những khuyết tật này sẽ gây khó khăn cho sự nghiệp cách mạng đang ở giai đoạn quyết liệt, gây tác hại lâu dài đối với đất nước và phong trào cách mạng. Cùng với việc chỉ ra và phân tích rõ khuyết điểm, Bác cũng nêu lên những biện pháp toàn diện, đúng đắn và có tính hệ thống, đồng bộ để khắc phục khuyết điểm. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, của Người không chỉ vạch ra những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng, trong phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, mà còn tập trung nêu rõ những biện pháp cần thiết để chữa trị những căn bệnh này.

Toàn bộ nội dung tác phẩm là những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực làm việc và tư cách đạo đức, thực sự là “công bộc” của nhân dân. Bác nhấn mạnh: “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một đảng vì dân vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”. Bác cho rằng, tính xấu của một người chỉ có hại cho người đó, nhưng nếu người đó là đảng viên, cán bộ thì tính xấu đó sẽ có hại đến Đảng, có hại đến quần chúng nhân dân.

Bác khẳng định, Đảng cũng là một thực thể xã hội, cán bộ, đảng viên của Đảng có nhiều ưu điểm nhưng cũng vướng những khuyết điểm là: thiếu chí công vô tư; không giữ được kỷ luật nghiêm từ cấp trên xuống cấp dưới; không gần dân, lắng nghe và gắn bó mật thiết với nhân dân, và nhất là không làm việc đến nơi đến chốn. Nguyên nhân của những khuyết điểm đó là do nhận thức, tư tưởng chưa đúng, mắc bệnh chủ quan, hẹp hòi, ưa dùng cánh hẩu, kéo bè kéo cánh, phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng và nhân dân; ưa ba hoa, nói dông dài, cẩu thả... Bác cho rằng, tất cả những khuyết điểm đó sẽ được khắc phục bằng “phê bình và sửa chữa”. Nhưng vì “phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”, cho nên khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải theo nguyên tắc “phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”, để người bị phê bình “vui lòng nhận xét để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét”. 

Những điều Bác đã nhận thấy và chỉ ra trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” rất quý giá. Hiện nay vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc, đặc biệt là vấn đề tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Liên hệ với Đảng đoàn và chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định, mỗi cán bộ đảng viên không ngừng học tập thấm nhuần “Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh” trở thành kim chỉ nam hành động cho công việc hàng ngày, góp sức mình cho sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

                                                                                                                                      Nguyễn Văn  Thắng


VK  (Cập nhật ngày 05-09-2017)    Các tin liên quan:
  Kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27- 7: Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (13-07-2017)
  Video Những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (12-07-2017)
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm (09-12-2016)
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân (01-12-2016)
  Sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh (29-11-2016)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
67
  Số lượt truy cập:
2001732
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội