Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 
   

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  266 /QĐ-UBND

 ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

                                                                                            

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Tên gọi, biểu tượng

1. Tên gọi

- Tên tiếng Việt: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định.

- Tên tiếng Anh: Binh Dinh Union of Science and Technology Associations.

- Tên viết tắt:

+ Tiếng Việt:       LHH Bình Định

+ Tiếng Anh:      BIDIUSTA

2. Biểu tượng: Hội sử dụng biểu tượng của Liên hiệp hội Việt Nam.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội Bình Định) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Bình Định, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, có tôn chỉ, mục đích là tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ để phát huy tiềm năng, trí tuệ của mình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Địa vị pháp lý: Liên hiệp Hội Bình Định có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên hiệp Hội Bình Định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Liên hiệp Hội Bình Định là thành viên Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

       2. Trụ sở của Liên hiệp Hội Bình Định đặt tại số nhà 472 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Liên hiệp Hội Bình Định hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Định, do Điều lệ quy định.

2. Liên hiệp Hội Bình Định chịu sự lãnh đạo toàn diện của Thường vụ Tỉnh ủy và sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Liên hiệp Hội Bình Định.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 6. Nhiệm vụ

          1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định để làm phương hại đến an ninh, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, củng cố, phát triển hội thành viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội thành viên vì lợi ích chung; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định, góp phần xây dựng và phát triển của tỉnh.

          3. Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo:

          a) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống và bảo vệ môi trường.

          b) Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo dạy nghề theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng xã hội, học tập nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

          c) Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

          4. Thực hiện Tư vấn - Phản biện - Giám định xã hội.

        Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng của địa phương.

          5. Thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

          a) Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

          b) Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào sáng tạo, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát hiện và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

c) Xuất bản Bản tin của Liên hiệp Hội Bình Định theo quy định của pháp luật.

          6. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          a) Tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động và tổ chức.

          b) Tăng cường các mối quan hệ phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp giữa trí thức khoa học công nghệ với Đảng, Nhà nước, Mặt trận; Làm tốt vai trò điều hòa phối hợp giữa các hội thành viên và Mặt trận.

          c) Vận động trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng tỉnh nhà giàu đẹp.

          7. Các hoạt động đối ngoại:

          a) Tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội Trung ương cho hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định có hiệu quả.

          b) Tăng cường sự hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

          8. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động.

          9. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

          10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 7. Quyền hạn

1. Tuyên truyền mục đích của Liên hiệp Hội Bình Định.

          2. Làm đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định.

3. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực hoạt động.

5. Đại diện cho hội thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Bình Định.

6. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trí thức khoa học - công nghệ phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp Hội Bình Định, theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

8. Thành lập pháp nhân thuộc Liên hiệp Hội Bình Định theo quy định của pháp luật.

9. Hàng năm, được Nhà nước phân bổ biên chế, cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên.

10. Được gây quỹ trên cơ sở các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

11. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI THÀNH VIÊN

       Điều 8.Hội thành viên

Hội thành viên của Liên hiệp Hội Bình Định là các hội, hiệp hội, tổ chức khoa học - công nghệ hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ (gọi chung là Hội Khoa học và Kỹ thuật chuyên ngành tỉnh) và các Hội Khoa học và Kỹ thuật huyện và thành phố (gọi chung là Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương).

Các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực trên nếu chưa đủ điều kiện để trở thành hội thành viên thì có thể tham gia với tư cách hội viên tập thể.

Điều 9. Quyền của hội thành viên

1. Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động, được tham gia các hoạt động do Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, công tác theo quy định của Liên hiệp Hội Bình Định; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định.

4. Được dự Đại hội, được giới thiệu người vào tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

5. Được ra khỏi Liên hiệp Hội Bình Định khi xét thấy không thể tiếp tục là hội thành viên.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội thành viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Liên hiệp Hội Bình Định.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt; đoàn kết, hợp tác với các hội thành viên khác để xây dựng Liên hiệp Hội Bình Định phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Liên hiệp Hội Bình Định, không được nhân danh Liên hiệp Hội Bình Định trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội thành viên; thủ tục ra hội

Các hội thành viên gia nhập Liên hiệp Hội Bình Định trên cơ sở tự nguyện. Hội thành viên có đơn xin gia nhập hội, tán thành Điều lệ được xem xét kết nạp.

Các hội thành viên có quyền ra khỏi Liên hiệp Hội Bình Định khi có đơn và Nghị quyết Ban Chấp hành hội đó.

Thẩm quyền kết nạp và đưa ra khỏi Liên hiệp Hội Bình Định do Ban Chấp hành quyết định.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức

Gồm các tổ chức như sau:

1. Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 5 (năm) năm.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Kiểm tra.

4. Ban Thường vụ.

5. Bộ phận tham mưu gồm:

- Văn phòng.

- Ban Thông tin - Tuyên truyền và phổ biến kiến thức.

- Ban Khoa học - Công nghệ và tư vấn phản biện.

6. Đơn vị trực thuộc gồm: Các đơn vị sự nghiệp khoa học, các câu lạc bộ, các doanh nghiệp khoa học, thành lập và hoạt động theo quy định của nhà nước.

Điều 13. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Hội Bình Định là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 (năm) năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội thành viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội đại biểu.

          Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu tham dự Đại hội do Ban Chấp hành quy định.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Liên hiệp Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Liên hiệp Hội Bình Định;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;

đ) Các nội dung khác;

e) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 2/3 (hai phần ba) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành

1.  Ban Chấp hành do Đại hội bầu có thành phần cơ cấu như sau:

- Lãnh đạo Liên hiệp Hội Bình Định làm công tác chuyên trách.

- Đại diện lãnh đạo các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, mỗi hội 1 (một) người.

- Đại diện các tổ chức có liên quan đến các hoạt động khoa học công nghệ mà ở đó chưa có điều kiện thành lập các hội nghề nghiệp.

- Một số trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh.

Ngoài cơ cấu các hội thành viên, các Ủy viên Ban Chấp hành khác không quá 1/3 (một phần ba) tổng số số Ủy viên Ban Chấp hành.

2.     Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ, lãnh đạo mọi hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Liên hiệp Hội Bình Định;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Bình Định. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ phù hợp với quy định của Điều lệ Liên hiệp Hội Bình Định và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số Ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội bầu.

f) Xét kỷ luật hội thành viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn tỉnh, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định giữa hai nhiệm kỳ Đại hội.

b) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên hiệp Hội Bình Định;

c) Ban Chấp hành họp thường kỳ mỗi năm 2 (hai) lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số uỷ viên Ban Chấp hành.

d) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 1/2 (một phần hai) Ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

e) Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành.

f) Thành viên Ban Chấp hành vắng mặt liên tiếp 3 (ba) kỳ họp mà không có lí do thì miễn nhiệm tư cách Ủy viên Ban Chấp hành.

          Điều 15. Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Bình Định gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ; tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Bình Định.

d) Quyết định việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng hội thành viên, và cá nhân các hội thành viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ;

b) Ban Thường vụ 3 (ba) tháng họp lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) Ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số Ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Định.

Điều 16. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra có 3 (ba) người, gồm Trưởng ban và 2 (hai) Ủy viên do Đại hội bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Liên hiệp Hội Bình Định trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Liên hiệp Hội Bình Định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên hiệp Hội Bình Định.

Điều 17. Thường trực.

Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký - làm công tác chuyên trách; có nhiệm vụ giải quyết các công việc thường xuyên của Liên hiệp hội.

           1.Chủ tịch Liên hiệp Hội Bình Định là đại diện pháp nhân của Liên hiệp Hội Bình Định trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định. Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Thường vụ.

Tiêu chuẩn Chủ tịch: tương đương tiêu chuẩn Giám đốc các sở, ngành, có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.

Chủ tịch giữ chức vụ không quá 2 (hai) nhiệm kỳ đại hội. Tuổi đời không quá 70 (bảy mươi) tuổi.

· Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Bình Định về mọi hoạt động của Liên hiệp Hội Bình Định. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Liên hiệp Hội theo quy định Điều lệ, Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội Bình Định;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Liên hiệp Hội Bình Định;

đ) Khi Chủ tịch vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc được ủy quyền cho Phó Chủ tịch .

2. Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Thường vụ.

Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch tương đương tiêu chuẩn Phó Giám đốc các sở, ngành.

Phó Chủ tịch tuổi đời không quá 70 (bảy mươi) tuổi.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch: chỉ đạo, điều hành công tác của Liên hiệp Hội Bình Địnhtheo sự phân công của Chủ tịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền.

       3. Tổng Thư kýđược ủy quyền của Chủ tịch điều hành các công việc hàng ngày của cơ quan thường trực Liên hiệp Hội Bình Định trong từng lĩnh vực. Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng dự thảo các kế hoạch, chương trình công tác, các đề án, các văn bản của Liên hiệp Hội Bình Định, tổ chức liên kết hoặc điều hòa phối hợp hoạt động của các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc.

Chương V

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 18. Tài chính, tài sản

1. Tài chính

a) Nguồn thu:

- Kinh phí cấp thường xuyên từ ngân sách nhà nước;

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao;

- Thu từ các hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Bình Định;

- Chi lương và thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Liên hiệp Hội Bình Định theo quy định của pháp luật;

- Mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ của Liên hiệp Hội Bình Định.

2. Tài sản:

Tài sản của Liên hiệp Hội Bình Định bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động. Tài sản được hình thành từ nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản

1. Tài chính, tài sản của Liên hiệp Hội Bình Định chỉ được sử dụng cho các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường vụ Liên hiệp Hội Bình Định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 20. Khen thưởng

Các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc và hội viên của các hội thành viên có thành tích trong công tác, được Liên hiệp Hội Bình Định khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng.

Mức, hình thức khen thưởng do Ban Thường vụ quy định.

       Điều 21. Kỷ luật

Các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc vi phạmpháp luật, vi phạm Điều lệ của Liên hiệp Hội Bình Định tùy theo mức độ vi phạm mà có hình thức kỷ luật phù hợp:

1. Đối với các hội thành viên: khiển trách, cho rakhỏi Liên hiệp HộiBình Định.

2. Đối với cán bộ chuyên trách, các đơn vị trực thuộc: thực hiện theo quy định của Nhà nước quản lý, sử dụng công chức, viên chức.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Chỉ có Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định sửa đổi, bổ sung gồm 07 chương, 23 Điều, được Đại hội đại biểu toàn tỉnh Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định lần thứ IV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Liên Hiệp Hội, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

 

CHỦ TỊCH
 

(đã ký)

 

Lê Hữu Lộc  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
13
  Số lượt truy cập:
2180673
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội